УСПТБ

Український Союз пожежної та
техногенної безпеки

Завдання УСПТБ

 

ПРОГРАМА
діяльності Українського союзу пожежної та техногенної безпеки
на 2010 – 2015 роки


Програма діяльності Українського союзу пожежної та техногенної безпеки (УСПТБ)) спрямована на досягнення мети та виконання Статутних завдань Союзу щодо забезпечення сприятливих умов роботи на ринку пожежної та техногенної безпеки, захисту спільних інтересів своїх членів та вітчизняних виробників протипожежної продукції та послуг, розвиток нормативної, навчальної та науково-технічної бази для забезпечення сталого розвитку галузі пожежної безпеки і економіки України. 


Несприятливі економічні умови в Україні, що виникли внаслідок світової фінансової кризи, в цілому та безумовно негативно вплинули на галузь пожежної безпеки. 


Суттєве зниження виробництва в будівництві та інших галузях, які є безпосередніми споживачами продукції, робіт та послуг протипожежного та техногенного призначення, призвело до того, що підприємства галузі опинились в складному економічному становищі, наслідки якого позначились для них перш за все на падінні виробництва та скороченні робочих місць. 


Подальше падіння і стагнація в зазначених галузях призводить до погіршення стану роботи на ринку забезпечення пожежної та техногенної безпеки, зниженню обсягів виробництва продукції та робіт протипожежного призначення, збільшенню випадків антиконкурентних дій та як наслідок погіршенню їх якості. Такі обставини на ринку пожежної безпеки вимагають від державних органів, що відповідають за пожежну безпеку та підприємств галузі взаємного порозуміння і спільної наполегливої роботи на подолання цих кризових наслідків. 


Про те, попри всі ці негативні явища, підприємства – члени Українського союзу виробників протипожежної продукції та послуг в цілому зберегли свій кадровий потенціал і продовжують працювати на ринку пожежної безпеки України. 


Більш того, незважаючи спад виробництва проблема задоволення потреб вітчизняних підприємств висококваліфікованими інженерно-технічними фахівцями та особливо робочими кадрами за попередні три роки повністю не вдалося вирішити і споглядаючи на майбутнє УСВППП (УСПТБ) потрібно і на далі працювати у цьому напрямку.


Зазначаємо, що вступ України до СОТ позитивно вплинув на вітчизняних виробників продукції та послуг протипожежного та техногенного призначення, які в своїй більшості успішно впровадили та застосовують міжнародні стандарти з пожежної та техногенної безпеки і їх продукція, роботи та послуги цілком є конкурентоздатними на міжнародному ринку.


Зроблено значний крок вперед у розвитку забезпечення якості продукції, робіт та послуг протипожежного та техногенного призначення, проте рух у напрямку створення і застосування систем забезпечення якості є ще достатньо повільним. 


На сьогодні в Україні в цілому розроблена достатня нормативна база з забезпечення пожежної безпеки основної маси будівельних об’єктів цивільного призначення, а також розроблені та відпрацьовані дієві та ефективні механізми забезпечення пожежної безпеки об’єктів на проектування яких ще не розроблені нормативні вимоги або параметри яких не вкладаються в обмеження діючих норм і стандартів. 


Проте, незважаючи на те, що національна нормативно-технічна та правова бази галузі пожежної безпеки опрацьовані і введені в дію, існує подальша необхідність у їх вдосконаленні та уніфікації з міжнародними стандартами, що особливо стосується нормативно-технічної бази. 


Існуюча нормативна база з забезпечення техногенної безпеки в Україні на сьогодні менше уніфікована з міжнародними стандартами ніж нормативна база з забезпечення пожежної безпеки, її напрацювання відстає від вимог сьогодення і потребує більш активних дій у цьому напрямку.


На виконання своїх програмних завдань Український союз виробників протипожежної продукції та послуг прийняв участь у спільній роботі з Державним департаментом пожежної безпеки МНС України у вдосконаленні Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного та техногенного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об’єктів, шляхом розробки та внесення до них змін, які спрощують створення та входження на ринок пожежної та техногенного безпеки нових господарюючих суб’єктів і в той же час підвищують вимоги до забезпечення спроможності підприємств при наданні ними якісних робіт та послуг об’єктах підвищеної небезпеки.


Разом з тим, враховуючи загальний стан дозвільної системи та умови входження в бізнес, продовжує існувати необхідність у її спрощенні і вдосконаленні та у застосуванні більш гнучких методів регуляторної діяльності з метою більш адекватного реагування на виклики сьогодення. Особливо ці питання загострюються в періоди економічної кризи та критичного спаду виробництва, оскільки залежно від того, як будуть вирішуватись проблеми підприємців і підприємств щодо доступу і входження та адекватності регуляторного впливу на ринок залежить подальший розвиток підприємництва не тільки у галузі пожежної та техногенної безпеки, але і у інших галузях економіки України. 


В Україні вже сформувалось сучасне середовище малого та середнього підприємництва і більша його частина самоорганізувалась у вигляді громадський об’єднань та асоціацій за професійними чи галузевими ознаками, які відстоюють інтереси своїх членів і в міру своїх обмежених можливостей пробують впливати на регуляторну діяльність держави в секторах їх інтересів. В цілому у бізнес середовища вже є розуміння того, що воно хоче і розуміння того, якою дорогої йти та яка від цього має бути користь суспільству і державі. 

Виходячи з мети Союзу та необхідності виконання Статутних завдань, враховуючи сучасні умови і перспективи розвитку галузі пожежної та техногенної безпеки України і сучасного ринку протипожежного захисту, наполягаючи на розумінні плідності співпраці з Міністерством України з надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва, іншими державними органами та непохитному відстоюванні засад і принципів Союзу, Український союз пожежної та техногенної безпеки вважає за необхідне спрямувати свою енергію і зусилля на наступних напрямках: 
1. захисту законних прав та інтересів членів Українського союзу пожежної та техногенної безпеки (УСПТБ), сприяння розвитку діяльності його членів на ринку пожежної та техногенної безпеки України;
2. подальшого створення і розвитку регіональних осередків та сприяння посиленню їх впливу на відповідних регіональних ринках протипожежного захисту, створення умов для підвищення їх ролі у відстоюванні прав і інтересів членів осередку на регіональному рівні, сприянні налагодженню відносин і співпраці державними органами влади в регіоні;
3. активної участі, разом зі спільнотою громадських об’єднань та асоціацій, які об’єднують своїх членів за професійними чи галузевими ознаками і мають подібну Союзу мету, у створенні на законодавчому рівні важелів, які дозволять, при прийнятті державних рішень з питань, що стосуються діяльності підприємництва, приймати участь у безпосередньому їх виробленні.
4. тісної співпраці з Державним департаментом пожежної безпеки та Державною інспекцією цивільного захисту та техногенної безпеки МНС України, Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва, іншими зацікавленими міністерствами, органами державної влади, установами, організаціями і підприємствами у подальший роботі з розробки і вдосконаленні нормативно-регуляторної бази, що стосується підприємницької діяльності галузі; 
5. співпраці з Міністерством з надзвичайних ситуацій України, науково-дослідними та науковими закладами за для забезпечення розробки і впровадження норм та стандартів Європейського рівня у забезпеченні техногенної безпеки в Україні; 
6. співпраці з Державними органами пожежного нагляду Державною інспекцією цивільного захисту та техногенної безпеки МНС України з метою недопущення надходження на ринок недоброякісної продукції та проявів недобросовісної конкуренції; 
7. узагальнення і поширення передового досвіду підприємств – членів УСВППП (УСПТБ) та закріплення досягнутих успіхів у розвитку руху за якість і досконалість продукції, робіт та послуг протипожежного та техногенного призначення та створенні умов запровадження на підприємствах галузі міжнародної системи управління якістю ДСТУ ISO 9001:2009, підготовки та видання реєстру проектно-монтажних організацій та перевидання реєстру виробників – членів Союзу;
8. подальшого розвитку навчально-виробничої діяльності НТЦ УСВППП та створення спільно з Державним центром зайнятості населення на його базі регіональних центрів з підготовки та перепідготовки фахівців робітничих професій для галузі пожежної та техногенної безпеки України, надаючи при цьому перевагу підприємствам – членам союзу;
9. визначення пріоритетів при розробці науково-технічних програм в області створення новітніх технологій і устаткування для розвитку галузі та застосування нових матеріалів, створення інформаційних банків даних з різних сфер діяльності Союзу та вдосконалення системи обміну інформацією між членами та державними органами із застосуванням мережі Інтернет;
10. сприяння членам Союзу у державній реєстрації винаходів та корисних моделей; 
11. проведення всеукраїнських та міжнародних виставок продукції протипожежного призначення та проведення науково-практичних семінарів, конференцій, форумів з питань обміну, як вітчизняним так і європейським досвідом в галузі протипожежного захисту;
12. впровадження партнерських програм з провідними спеціалізованими та загальнодержавними електронними та друкованими засобами масової інформації для розповсюдження та популяризації протипожежної охорони, методів попереджень пожеж, та інших, як техногенних так і екологічних катастроф.

03 червня 2010 р.