УСПТБ

Український Союз пожежної та
техногенної безпеки

Про колективне членство

ПОЛОЖЕННЯ*
Українського союзу пожежної та техногенної безпеки
«Про колективне та асоційоване членство»


І. Загальні положення

1.1. Колективними членами громадської організації «Український союз пожежної та техногенної безпеки» (надалі - Союз) та асоційованими колективними членами (надалі - асоційовані члени) можуть бути трудові колективи підприємств, установ, організацій та їх об’єднання, які працюють в пожежній та суміжних галузях безпеки, а також громадські організації та їх об’єднання, які поділяють принципи й мету Союзу, визнають й виконують його Статут та програму.
1.2. Вступ підприємств, установ, громадських організацій та їх об’єднань у колективні члени Союзу не позбавляє можливості окремих членів їх трудових колективів бути індивідуальними членами Союзу.
1.3 Порядок участі колективних та асоційованих членів у фінансуванні діяльності Союзу, спрямованої на розвиток та захист вітчизняного ринку виробників протипожежної продукції та послуг, а також розміри їх вступних та членських внесків, а також внески в цільові фонди регулюються положенням «Про членський облік та внески».

ІІ. Права та обов’язки

2.1.Колективні члени Союзу мають право на:
- проведення на пільгових умовах протипожежних робіт і надання послуг між членами Союзу;
- отримання допомоги у навчанні своїх працівників пожежно-технічному мінімуму, а також підготовці спеціалістів, які відповідають за пожежну безпеку;
- безкоштовне відвідування пожежно-технічних виставок;
- участь у заходах, що проводяться організаціями Союзу;
- участь через своїх уповноважених у роботі з’їзду.
2.2. Асоційовані члени мають право на:
- отримання допомоги у навчанні своїх працівників пожежно-технічному мінімуму, а також у підготовці спеціалістів, які відповідають за пожежну безпеку;
- участь у заходах, що проводяться організаціями Союзу;
- участь через своїх уповноважених представників у роботі з’їзду, без права голосу.
2.3.Колективні та асоційовані члени Союзу зобов’язані:
- виконувати вимоги Статуту та рішення керівних органів Союзу;
- сприяти Союзу у виконанні статутних завдань та в проведенні заходів щодо зміцнення пожежної та техногенної безпеки, перш за все, на своїх підприємствах;
- організовувати навчання працівників підприємства правилам пожежної безпеки на виробництві та в побуті;
- надавати споживачам якісні товари, роботи та послуги при здійсненні статутної господарської діяльності їх підприємств;
- обладнувати відповідні приміщення для проведення пожежно-технічного мінімуму і протипожежного інструктажу;
- забезпечувати додержання протипожежного режиму працівниками підприємства;
- своєчасно сплачувати щомісячні членські внески та внески в цільові фонди.

ІІІ. Порядок вступу та виходу з Союзу

3.1.Прийом в колективні та асоційовані члени Союзу здійснюється Правлінням у присутності керівника підприємства, установи, організації або його уповноваженої відповідною довіреністю особи. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Правління.
3.2. Намір про вступ в колективні та асоційовані члени Союзу визначається відповідним рішенням та заявою трудового колективу підприємства, громадського об’єднання, установи, організації.
3.3. Умовою вступу в колективні члени є робота на ринку протипожежного захисту України не менше 5 років (як виняток в колективні члени може бути прийнятий раніше вказаного строку за окремим рішенням Правління Союзу).
3.4. Умовою вступу в асоційовані члени є робота в галузі пожежної та техногенної безпеки України не менше 1 року.
3.5.Колективні та асоційовані члени Союзу у своїй діяльності керуються Статутом і Програмою діяльності Союзу прийнятою на з’їзді, а також Положеннями, які приймаються Правлінням та затверджуються Президентом - головою Правління.
3.6.Для прийому в колективні та асоційовані члени Союзу підприємства, установи, організа­ції та громадські організації та їх об’єднання подають до секретаріату Правління:
- заяву;
- рішення їх уповноважених органів (витяг з протоколу);
- завірену копію статуту;
- завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію;
- завірену копію ліцензії (при наявності);
- довідку щодо наявної у них кількості працівників.
- копії документів офіційних представників виробника продукції, якщо підприємство реалізує на ринку продукцію протипожежного призначення не українського виробництва.
3.7. Колективні та асоційовані члени Союзу беруться на облік та отримують встановленого зразка Свідоцтво.
3.8.Колективні та асоційовані члени Союзу, які своєчасно не сплатили без поважних причин членські внески, систематично порушують Статут або дискредитують Союз, можуть бути виключені за рішенням Правління на підставі підтвердженої інформації.
3.8. При добровільному виході колективного чи асоційованого члена з Союзу, останній не менш як за два місяця письмово повідомляє Правління Союзу та подає відповідне рішення уповноваженого органу підприємства, установи, організа­ції чи громадської організації.